Skip links

Víra v čase epidemie

Slavení neděle a program v kostele

Vzhledem k novým vládním nařízením a faktickému lockdownu dochází od 22. října 2020 k těmto změnám:

Kostel je otevřen pouze k soukromé modlitbě:
pondělí – pátek: 13:00 – 16:00 hod.
sobota – neděle: 14:00 – 16:00 hod.

Možnost individuálního setkání s knězem v kostele:
pondělí – neděle: 16:00 – 18:00 hod.
(vstup bočním vchodem u sakristie).

V případě potřeby je též možnost domluvit osobní setkání s knězem telefonicky na čísle 731 402 777 (nechte případně déle zvonit).

Společné podávání sv. přijímání a přijetí svátosti smíření během tiché adorace bohužel už není možné.

Nadále platí, že kněží soukromě odslouží v příslušný den zadané úmysly mší sv. Můžete se duchovně připojit (nejlépe při bohoslužbě slova v rodinném kruhu) ke mši sv. za naši farnost, kterou slaví otec Jan Pacner v neděli v 9 hodin v kostele.

Vzhledem k omezení počtu účastníků bohoslužeb nejsou veřejné bohoslužby, otec biskup Vojtěch dal dispenz od nedělní účasti na mši sv. Máme samozřejmě slavit neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo malém společenství, případně prožít mši skrze televizi Noe, rádio Proglas nebo se připojit ke mši sv. on-line. Nezapomeňme na kulturu celé neděle, i v této době má být dnem radosti!

Inspirace pro rodinnou bohoslužbu

V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obrací na všechny věřící s následující výzvou:

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.
 
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, pracovníkům Charit, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.  
 
Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.