Skip links

Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně – Monumentum sacrum Brunense

Přehled dotací a jejich využití v letech 2011-2017

Informace o projektu

Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně – Monumentum sacrum Brunense

Termín oprav: leden 2015 – duben 2016
Investor: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba v Brně
Celkové náklady projektu: 36 274 995,- CZK
Výše uděleného grantu: 29 019 000,- CZK

Hlavním impulsem pro právě probíhající rekonstrukci brněnského městského kostela byl havarijní stav elektroinstalace, zjištěný revizí provedenou už v roce 2007. Nezanedbatelné problémy představovala i statika historického objektu, když byly odhaleny poruchy na jihozápadní straně kostela a na severní stěně u západního rohu, kde se nachází řada trhlin nosného zdiva. Takto závažné důvody nevyhnutelně směřovaly k celkovému uzavření kostela, což však představovalo nejen pro farnost nemyslitelné řešení.
Vzhledem k finanční náročnosti a rozsahu plánovaných oprav nebylo možné dlouhou dobu najít dotační titul, který by umožnil realizaci projektu s 30mil. rozpočtem. Naděje na novou příležitost svitla až s možností ucházet se o grant z Finančních mechanismů EHP/Norsko. Proces přípravy samotné žádosti, která musela obsahovat projekty stavebních prací, technické zprávy a znalecké posudky, stavební povolení, stanoviska orgánů památkové péče aj., trvala přibližně dva roky. Nezbytnou součástí projektu nutnou k úspěšnému přijetí byl i návrh a rozpočet na vybudování moderní multimediální expozice věnované historii a umělecké výzdobě kostela, která bude instalována v nově zpřístupněných prostorách. Žádost o grant byla schválena dne 14. 11. 2014 a samotná realizace započala hned v lednu letošního roku.

Obsah projektu:

  1. rekonstrukce elektroinstalace a statické zajištění stavby
  2. restaurátorská obnova interiéru
  3. zpřístupnění věže a krovu pro veřejnost, vytvoření muzejní expozice
  4. spolupráce s norským partnerem Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)
  5. spolupráce na odborných seminářích s českými partnery projektu:  Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, obec Horní Maršov

Partneři projektu

Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage (KA)
http://www.ka.no/

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora
http://www.khfarnost.cz/wordpress/

obec Horní Maršov
http://www.hornimarsov.cz/

Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brno
http://www.phil.muni.cz/dejum/

Tiskové zprávy

Dokumentace, jak práce v městském kostele probíhaly, co všechno zahrnovaly, a kdo se na jejich realizaci podílel, bude pro příští generace zachována v písemné i obrazové podobě v útrobách pamětní schránky, která bude za přítomnosti hejtmana i dalších představitelů Jihomoravského kraje, zástupců Velvyslanectví Norského království a Ministerstva financí uložena v interiéru jakubského chrámu dne 19.4.2016.
Na slavnostní otevření a prohlídku kostela vás srdečně zveme ve čtvrtek 28.4.2016. Návštěvníkům se představí i méně známé momenty z dějin stavby. Při využití moderních technologií se v novém muzeu, vytvořeném speciálně pro dosud nepřístupné prostory památky, návštěvníkům představí část svatojakubské knihovny se vzácným rukopisem. K dokreslení atmosféry budou ve věži ke zhlédnutí např. faksimile, veduty, unikátní dochované historické fotografie interiéru i exteriéru a také jedinečná konstrukce svatojakubského krovu. Na virtuální prohlídkové trase, která je součástí muzea, se návštěvníci budou moci seznámit s průběhem restaurování vzácného chrámového mobiliáře i moderními technikami restaurátorsko-konzervátorských postupů. Autory odborných textů k výstavě jsou mj. prof. Milena Bartlová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová), Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D. (Seminář dějin umění FFMU), nebo Mons. Václav Slouk.

Ing. Hana Donné

…tedy přesněji aspoň její malá část. Dnes byl do zrekonstruované místnosti ve věži jakubského chrámu instalován středověký iluminovaný rukopis. Vystaven bude ve speciálním bezpečnostním klimatizovaném boxu, který byl navržen pro cenná historická díla ve sbírkách kostela. Tento dosud nikdy veřejně nevystavovaný kodex z doby kolem roku 1400 je součástí rozsáhlé středověké  knihovny, která vznikala v brněnské iluminátorské dílně v průběhu 14. a 15. století, nyní je sbírka uložena v Archivu města Brna. V souvislosti s rekonstrukcí vzniklo v jakubském kostele malé muzeum. V plánu je pravidelná obměna exponátů v bezpečnostní schránce, takže se návštěvníci mohou těšit na zajímavé ukázky umělecké a uměleckořemeslné tvorby středověkého nebo raně novověkého města Brna a Moravy.

4.10.2015
V sobotu 10.10.2015 se po devíti měsících rekonstrukce slavnostní bohoslužbou kostel znovu otevře. Vzhledem k tomu, že veškeré hlavní stavební práce v lodi ke konci září ustaly, je možné nyní aspoň v omezené míře kostel zpřístupnit. Až do závěru projektu v dubnu 2016 zůstanou zakryty všechny boční oltáře včetně kaple, kde budou pokračovat konzervátorské a restaurátorské práce. Další část oprav se přesune do věže a krovů, které se připravují na zpřístupnění v rámci muzejní expozice. Ve středu 7. 10. 2015 jsou na první prohlídku kostela před jeho otevřením pozváni představitelé města Brna a Jihomoravského kraje. Od zahájení projektu do dnešních dnů byla z velké části dokončena náročná oprava elektroinstalace, statické zajištění trhlin ve zdivu, kompletní konzervace pilířů a klenby, výmalba stěn a restaurování polychromovaných a malovaných heraldických prvků. Dokončeny jsou restaurátorské práce na hlavním oltáři a drobné opravy v hrobce maršála Louise Raduita de Souchese. Interiér lodi se až do začátku příštího roku bude muset obejít bez dalšího mobiliáře, kterému se dlouhodobě věnují odborníci v restaurátorských dílnách. Možnost prohlédnout si kostel bude vždy před a po bohoslužbě od pondělí do soboty od 7.15-9.00 a 18.00-20.00, v neděli od 7.15-12.30 a 18.00-20.30 hod.

Ing. Hana Donné

11.8.2015
Projekt s názvem Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně – Monumentum sacrum Brunense úspěšně pokračuje již sedmým měsícem. Generální obnova interiéru národní kulturní památky je z 80 % financována z grantu EHP (EEA grants) 2009 – 2014, zbylých 20 % jsou prostředky, které si římskokatolická farnost zajišťuje sama.
V současné době jsou kompletně modernizovány rozvody elektřiny, bylo vytvořeno nové osvětlení krovů a schodiště věže. V hlavní lodi jsou pro nová světla instalována speciální závěsná zařízení. V rámci připravovaného zpřístupnění věže veřejnosti proběhly také nezbytné stavební úpravy několika prostor, které budou sloužit pro instalaci expozice věnované historii kostela. V nejpoškozenějším jihozápadním rohu kostela byly plně odstraněny statické problémy, které sužovaly stavbu řadu let. Výmalba interiéru včetně restaurování klenebního systému vzhledem ke svému rozsahu a náročnosti stále probíhá, práce se posouvají směrem k chóru, kde by se na konci měsíce září měly zdárně zakončit. I tato rekonstrukce bude pro budoucí generace zapsána ve vrcholu klenby nad hlavním oltářem, kde k významným letopočtům v historii stavby přibyl i rok 2015. Přímo v interiéru probíhá restaurování hlavního oltáře a architektury bočního oltáře Ecce Homo z umělého mramoru. Demontovány a odvezeny do restaurátorských dílen byly bohatě řezbářsky zdobené chórové lavice. Práce na zlacených prvcích i na vzácných barokních plátnech bude v restaurátorských ateliérech pokračovat až do příštího roku.

Ing. Hana Donné (PR manažer projektu)

26.3.2015
Současné úpravy kostela sv. Jakuba nabídly možnost prověřit letitý dohad o existenci neznámé hrobky, která by se měla nacházet pod hlavním oltářem. V době, kdy mezi ambonem a oltářem byla odstraněna část dlažby, bylo možno tento předpoklad potvrdit. Pod dohledem památkářů provedl dne 19. 3. 2015 ing. Aleš Svoboda kontrolní vrty, z nichž jeden skutečně prokázal existenci dutiny přímo v ose oltáře. Po zvětšení otvoru 23. 3. 2015 byla dutina nasvětlena a fotoaparát prostrčený otvorem zaznamenal očekávaný nález. Existence hrobky byla potvrzena. Otvorem byla prostora hrobky zdokumentována. Bylo však zjištěno, že z hrobky se dochovalo pouze zazděné přístupové schodiště s chodbou. Na konci chodby bylo jasně patrné zazdění v čele i na pravé straně hrobky. Na čelní cihelné zdi byl rovněž vápnem provedený nápis „V. 89“. Tím bylo potvrzeno, že v roce 1889 při statických úpravách oltáře byla hrobka zrušena, obsah hrobky pravděpodobně přemístěn do jiných kostelních hrobek a její prostor byl zazděn. Z těchto důvodů nebylo nutné do hrobky vstupovat. Otvor byl opět uzavřen a dlažba opět ukryje tajemství neznámé hrobky pod oltářem kostela sv. Jakuba.

Ing. Aleš Svoboda

V pondělí 16.3.2015 měl farář Václav Slouk možnost spolu se členy projektového týmu přivítat v kostele mimořádnou zahraniční návštěvu. Na průběh projektu obnovy brněnského městského kostela se přijela osobně podívat norská velvyslankyně v ČR Siri Ellen Sletner. V průběhu bezmála dvouhodinové návštěvy se seznámila s historií stavby, aktuálním stavem rekonstrukce památky i dalšími plánovanými stavebně restaurátorskými pracemi. V budově římskokatolické fary, kde bylo připraveno drobné občerstvení, se velvyslankyně zajímala také o budoucí muzeum, které je, stejně jako aktuální oprava chrámu, financováno z grantového mechanismu EHP/Norsko 2009-2014. Diskuze se zástupci farnosti se týkala také fungování památkové péče v obou zemích nebo možnosti dotací na kulturní aktivity. Velvyslankyně ocenila jak připravenost farnosti na čerpání grantu, tak také velmi profesionální přístup českých restaurátorů, který farnost na několika příkladech během setkání prezentovala. Paní Sletner se svěřila, že ji během cest po ČR překvapil dobrý stav církevních památek i jejich bezproblémová přístupnost turistům na rozdíl od poměrů v Norsku, kde se aktuálně potýkají s nedostatkem specialistů na restaurování. Z důvodů vážného stavu typických dřevěných kostelů, které se dochovaly až z 10. století, se řada těchto staveb veřejnosti postupně zcela uzavírá. V závěru setkání vyslovila velvyslankyně naději na další návštěvu kostela sv. Jakuba ještě v průběhu projektu.

Ing. Hana Donné (PR manažer projektu)

Rekonstrukce kostela sv. Jakuba vstoupila v březnu do třetího měsíce své realizace. Od uzavření kostela, které potrvá až do srpna 2015, byly odvezeny veškeré oltářní obrazy do restaurátorských dílen. Tam putovalo také dvanáct dřevěných polychromovaných soch apoštolů z presbytáře kostela. Dalším krokem bude restaurování a konzervace architektury hlavního i bočních oltářů a chórových lavic, které budou probíhat přímo v kostele. Během vyklízení chrámového mobiliáře došlo k několika nečekaným nálezům. Objeveny byly části skel z vitrážových oken, která byla zničena během druhé světové války a za dřevěnými zády chórových lavic se zase ukrýval dosud neznámý barokní náhrobek z roku 1695.
Po nutných stratigrafických průzkumech povrchových úprav stěn chrámu byly zahájeny stavební práce, a to přípravou na rekonstrukci rozvodů elektřiny. Kanály pro veškeré nutné kabely budou vedeny jak ve stěnách, tak také v podlaze a to především v lodi kostela. Z tohoto důvodu bylo nezbytné vyjmout část dlažby, která bude po ukončení této etapy znovu vrácena na původní místo. Rozsáhlejší úprava podlahové krytiny zasáhne kněžiště, které se potýká s výraznější vlhkostí. V těchto místech byla pod menzou odhalena starší dlažba. Souběžně postupují také práce na zajištění statiky objektu v nejvíce narušeném jihozápadním rohu.
Od začátku měsíce března probíhají jednání s orgány památkové péče, jejichž hlavním tématem je vizuální podoba interiéru spojena s výběrem vhodného barevného řešení stěn a povrchových úprav kamenných a štukových prvků klenebního sytému.
Veškeré stavební práce provádí sdružení firem Archatt s.r.o. a S.Lukas s.r.o. Jejich úkolem bude dovést rekonstrukci do zdárného konce v dubnu 2016.

Ing. Hana Donné (PR manažer projektu)

Dne 6. 1. 2015 proběhla v kostele sv. Jakuba v Brně tisková konference, na které Mons. Václav Slouk, farář římskokatolické farnosti, seznámil pozvané novináře s detaily projektu rekonstrukce kostela.
Od pondělí 12. ledna 2015 až do měsíce srpna 2015 zůstane kostel sv. Jakuba v Brně uzavřen. Důvodem je generální rekonstrukce interiéru chrámu, která potrvá až do konce dubna 2016. Projekt obnovy je financován z EHP a Norských fondů 2009-2014 a bude zahrnovat rekonstrukci elektro instalace, zajištění statiky, stavebně-restaurátorskou obnovu interiéru a vytvoření muzejní muzeální expozice v prostorách věže. „Hlavním důvodem rekonstrukce je havarijní stav elektrické instalace. Připojila se dále celková obnova interiéru, restaurováním mobiliáře, zajištěním statiky a zpřístupněním věže. Právě ve věži vznikne nová expozice. Její náplň se bude průběžně měnit a bude novou příležitostí seznámit veřejnost s kostelem, jeho historií a vztahem k městu Brnu. Další část expozice bude na kůru.“ Sdělil novinářům farář Slouk.

Ing. Hana Donné (PR manažer projektu)