Skip links

Rekonstrukce chrámu sv. Jakuba

Otevření kostela v době oprav

Kostel je uzavřen.

Kvůli opravám je během dne otevřena pouze předsíň kostela s možností pohledu do chrámové lodi. Pokud opravy nevyžadují přechodné celkové uzavření.

navštivte web věnovaný rekonstrukci

na adrese:

otevreno.svatyjakub.cz

podpořit nás můžete

na adrese:

podporuji.svatyjakub.cz

Rehabilitace a obnova národní kulturní památky
Kostela sv. Jakuba Většího v Brně

reg. č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004636

Co opravujeme?

 • oprava a výměna trámů krovu;
 • výměna střešního měděného plechu nad celou lodí;
 • restaurování kamenných prvků fasády;
 • oprava velkých gotických oken a ostění;
 • zpřístupnění věže s novou vyhlídkou na Brno;
 • rekonstrukce nevyhovujícího zázemí kostela;
 • doplnění chybějícího nového osvětlení kostela.

Pomozte nám s opravami

příspěvkem na číslo účtu: 2100706341/2010
Děkujeme!

Informace o projektu

 • termín: zahájení vlastních prací 10. ledna 2022, ukončení do 31. 12. 2023;
 • financování: dotace z 52. výzvy programu IROP;
 • celkové náklady projektu zaokrouhleně 131 mil. Kč;
 • výše dotace: 112 mil. Kč IROP, 10 mil. Kč město Brno. Ostatní náklady hradí farnost;
 • realizační projektový tým – zaměstnanci Biskupství brněnského: Aleš Taufar, Lucie Oprchalová, Bohuslava Chalupová a Jaroslava Drápelová;
 • projektant: firma Múčka Veselý architekti s.r.o. s cenou 1.815.000 Kč vč. DPH;
 • realizace projektu: firma H & B delta s.r.o. ze Vsetína.

Proč (zase) opravy kostela sv. Jakuba?

Už při velkých opravách interiéru v letech 2015–16 si dlouholetý farář Václav Slouk se spolupracovníky uvědomoval, že sice vnitřek chrámu zazáří novou krásou (se špatným osvětlením, nové se už do ceny oprav „nevešlo“), ale že je na kostele mnoho dalších míst, často tam, kam není zespodu vidět, která vyžadují opravy – střecha, která na některých místech opakovaně protéká, uhnívající trámy v krovu, kamenné ozdoby, na nichž se výrazně podepisuje zub času nebo špatné ostění velkých gotických oken…

Proto byl vypracován projekt další obnovy chrámu včetně zpřístupnění věže a zřízení vyhlídky v její báni v celkové ceně asi 120 miliónů Kč. Na jaře roku 2017 byla podána žádost o zařazení do programu IROP – Integrální regionální operační program – na dotaci ve výši 112 miliónů Kč. Dotace nejprve poskytnuta nebyla, projekt byl zařazen mezi náhradníky a málokdo předpokládal, že by projekt mohl být realizován.

V září roku 2020 se však v programu IROP nečekaně uvolnily finanční prostředky, a proto se farnost rozhodla do projektu vstoupit, i s vědomím nutnosti přepracování projektu. Mnoho věcí bylo potřeba doplnit a upřesnit. Kvůli podstatnému zvýšení cen materiálu a prací bylo nutno některé žádoucí věci zredukovat. I tak se rozpočet navýšil o téměř 10 milionů Kč a je podmíněn téměř šibeničním termínem z programu IROP, tedy dokončením prací včetně vyúčtování do konce r. 2023.

Od podzimu minulého roku probíhaly „neviditelné práce“. Příprava nového projektu, jednání s úřady, potřebné organizační kroky, výběrové řízení, jednání s vítěznou firmou, zajišťování potřebných povolení ke stavbě. Nyní se začíná „naostro“. Celkový rozpočet je nyní kolem 131 mil. Kč. Z dotace IROP je tedy 112 mil. Kč, 10 mil. Kč byla schválena dotace od města Brna a zbylé prostředky (i s případným zvýšením nákladů) musí zajistit farnost.

Opravy se budou týkat především střechy a krovu kostela, venkovních kamenných prvků a velkých gotických oken. V interiéru kostela je potřebné nové osvětlení a přebudování nevyhovujícího zázemí kostela. A kromě krásy samotného chrámu by návštěvníky měla též lákat nová vyhlídka, která bude zřízena v báni kostela ve výšce 42 metrů.

Od 11. dubna 2022 je kostel uzavřen pro bohoslužby. Aktuální program bohoslužeb, které slaví naše farnost v kostelích sv. Tomáše a Nanebevzetí P. Marie („u jezuitů“), najdete na stránkách Program mší a událostí a Bohoslužby.

Jan Pacner, farář

Rehabilitace a obnova národní kulturní památky
Kostela sv. Jakuba Většího v Brně

reg. č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004636

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Brno získala v roce 2019 dotaci na obnovu národní kulturní památky – farního kostela sv. Jakuba, jedné z nejvýznamnějších dominant centra Brna.

Předmětem projektu je stavební a restaurátorská obnova střechy a fasády včetně oken a kamenných prvků na fasádě kostela. V interiéru bude instalováno technicky a esteticky vhodné osvětlení. Součástí projektu je také rekonstrukce a restaurování varhan, restaurátorská obnova vybraných movitých kulturních památek, úprava depozitáře pro jejich uložení, jejich digitalizace a prezentace veřejnosti.

Díky projektu budou veřejnosti zpřístupněny dosud nepřístupné prostory kostela a bude také rozšířena stávající expozice. Realizace projektu bude dokončena do 31. 12. 2023.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 117 757 918 Kč, z toho je 111 858 220,93 Kč financováno z dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.