Skip links

Rekonstrukce chrámu sv. Jakuba

Novinky k opravě kostela

Vážení farníci,
na začátku roku bych vás všechny rád seznámil s novými událostmi kolem připravované obnovy kostela.

Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 3. 12. 2020 se Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Brno oficiálně stala příjemcem dotace na akci „Rehabilitace a obnova národní kulturní památky Kostela sv. Jakuba většího v Brně“ financované dotací z 52. výzvy programu IROP. Dotace ve výši 111,8 mil. Kč tvoří 95% z celkových plánovaných výdajů projektu, které dosahují téměř 118 mil. Kč. Vydání rozhodnutí konkrétně znamená, že farnost již může čerpat poměrnou část uznatelných nákladů spojenou s předprojektovou přípravou a projektem a do budoucna samozřejmě s tím hlavním – stavebními a restaurátorskými pracemi. Nicméně plánované náklady byly počítány s cenami pro rok 2016 a tak je jisté, že cena bude vyšší. O kolik, to budeme vědět až po výběru generálního dodavatele stavby.

V září byl ekonomickou radou navrhnut a ustanoven realizační projektový tým, který tvoří zaměstnanci Biskupství brněnského: Aleš Taufar, Lucie Oprchalová, Bohuslava Chalupová a Jaroslava Drápelová. Ti mají za úkol odřídit projekt, administrovat dotaci, hlídat ceny prací, správně zaúčtovat výdaje a celkově zajistit úspěšnou realizaci projektu od začátku až do konce.

Konkrétním počinem byl na podzim výběr projektantů. Oslovili jsme čtyři projektové kanceláře, které mají zkušenosti s celkovou obnovou památek v naší diecézi. Na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zvítězila firma Múčka Veselý architekti s.r.o. s cenou 1.815.000,- Kč vč. DPH. Dle smlouvy o dílo má být dokumentace pro realizaci stavby hotova na konci března 2021.

Byť máme stavební povolení na celkovou obnovu, čeká projektanty společně s restaurátory a materiálovými specialisty hodně práce na přípravě aktuálního a konkrétního návrhu realizace jak stavebních, tak především restaurátorských technologických postupů a záměrů a to vše v souladu s principy památkové péče. Jedná se především o kamenické prvky fasády a okna. K tomu je nezbytný detailní průzkum, který začal v prosinci a bude pokračovat i v zimních měsících. Pokud jste si všimli plošiny, která před Vánocemi vynášela projektanty a restaurátory kolem oken až ke kamenným chrličům a kytkám, tak vězte, že to nebylo naposled.

Cílem je totiž získat za co nejkratší dobu co nejpřesnější popis a počet porušených prvků. Taky se potřebujeme přiblížit k reálné ceně těchto prací, abychom věděli, co vše si můžeme dovolit zadat v nadcházejícím výběrovém řízení na generálního dodavatele stavby. Jakékoliv odchylky množství i cen se snažíme eliminovat již od začátku. V průběhu stavby na to již nebude tolik prostoru. Dle žádosti z roku 2016 se původně počítalo s realizací stavby na čtyři roky. Teď víme, že nám musí stačit roky pouze dva.

Dále probíhá příprava návrhu restaurování varhan. S ekonomickou radou farnosti jsme se shodli na tom, že zásadní je, aby byl nástroj nejen restaurován, ale především, aby byl plně funkční a jednoduše – dalo se na něj hrát.

Součástí celkové obnovy budou i osvětlení kostela a především zpřístupnění věže a krovu pro veřejnost. O těchto návrzích se dočtete příště.

Do roku 2021 tak vstupujeme s obrazem velké události, i když teď ještě některé konkrétnosti neznáme. Ale věříme, že se dílo podaří.

Aleš Taufar, manažer projektového týmu

100 miliónů – dar z nebe?

Ve fondech EU se našly peníze na opravu chrámu svatého Jakuba. Pokud se vše podaří zorganizovat, může se opravit střecha a havarijní okna. Chrám by dále oživily opravené varhany, mohlo by se dostat i na zpřístupnění dalšího patra 96 metrů vysoké věže s vyhlídkou na Brno z výšky 45 metrů. V plánu je i depozitář, zázemí u sakŕistie a interiérové osvětlení.
Co bude možné nakonec realizovat, se teprve ukáže. Rozpočet je totiž starý několik let a ceny rostou. Ne tak výše dotace, která od data podání v roce 2017 musí zůstat stejná.

Máme se radovat, nebo si přát upřímnou soustrast? Jít do rizika, nebo raději odmítnout? Svatý Jakub je perlou gotiky a církev se může projevit jako dobrý správce kulturního dědictví nesmírné hodnoty. Podaří se však sehnat dobré organizátory a schopné stavební firmy? Bude možné za přísných dotačních podmínek opravu realizovat dle rozpočtu a včas? Vybereme povinnou spoluúčast prokazující naši ochotu kostel nejen užívat, ale se o něj i starat?

Tyto otázky si nyní klade ekonomická rada farnosti, kterou požádal o stanovisko otec Jan Pacner, který by za farnost osobně převzal zákonnou odpovědnost. Tedy za věci ležící stranou jeho hlavního poslání a mimo jeho odbornost. Což učiní tehdy, když se farnost bude za úspěch opravy modlit a když se najdou schopní a důvěryhodní lidé, kteří ji zorganizují.

Předběžný zájem o dotaci však bylo nutné vyjádřit obratem. Rada 18.9. záměr probrala a po zvážení 21.9. doporučila. Pomocnou ruku nabízí stavebníci brněnského biskupství, kteří mají na rozdíl od farníků zkušenosti získané při realizaci mnoha oprav památek diecéze. Například náročná záchrana národní kulturní památky kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou je naprosto unikátní a nemá v současné době obdobu. Na stavbě jsme se byli 25.9. podívat osobně. Ukázalo se, že s pomocí Boží a pilnou prací odborníků je realizována za dohodnutých podmínek bez vícenákladů. A právě někteří z těchto profesionálů nám mohou významně pomoci s organizací opravy svatojakubského kostela.

Pokud se podaří vše domluvit a zajistit podle podmínek dotace, můžeme se pustit do oprav a získávání peněz na příspěvek farnosti. Po tříletém úsilí nám s pomocí Boží bude odměnou kostel zajištěný proti povětrnostním vlivům, úchvatný výhled až z báně svatojakubské věže a krásný zvuk varhan – královského nástroje věčnosti.
V příštích číslech a na stránkách svatyjakub.cz se dozvíte další podrobnosti a novinky.

Rehabilitace a obnova národní kulturní památky
Kostela sv. Jakuba Většího v Brně

reg. č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004636

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Brno získala v roce 2019 dotaci na obnovu národní kulturní památky – farního kostela sv. Jakuba, jedné z nejvýznamnějších dominant centra Brna.

Předmětem projektu je stavební a restaurátorská obnova střechy a fasády včetně oken a kamenných prvků na fasádě kostela. V interiéru bude instalováno technicky a esteticky vhodné osvětlení. Součástí projektu je také rekonstrukce a restaurování varhan, restaurátorská obnova vybraných movitých kulturních památek, úprava depozitáře pro jejich uložení, jejich digitalizace a prezentace veřejnosti.

Díky projektu budou veřejnosti zpřístupněny dosud nepřístupné prostory kostela a bude také rozšířena stávající expozice. Realizace projektu bude dokončena do 31. 12. 2023.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 117 757 918 Kč, z toho je 111 858 220,93 Kč financováno z dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.