Skip links

Korunovace Panny Marie

V životě prožíváme spoustu těžkostí a zkoušek. Někdy máme pocit, že se vzdalujeme ideálům, dochází nám radost i snaha je uskutečňovat. Naše cíle nás přesahují.
Na podnět některých farníků, členů Schönstattského hnutí, jsme korunovali Pannu Marii za královnu naší svatojakubské farnosti, aby nám pomohla.

Korunovace proběhla v neděli 9. prosince 2018 při mši svaté v 9.30.

Korunovační modlitba

Panno Maria, naše milá maminko!

Přicházíme s prosbou, abys nás sjednotila v jednu velkou rodinu, kde se všichni mají ve vzájemné úctě a lásce navzdory odlišnostem. Všichni máme jediný cíl: přiblížit se více Tvému Synu, Ježíši Kristu, udržovat s Ním živý kontakt a žít každý den pro Jeho království.

Prosíme Tě, skloň se k nám do našeho chrámu svatého Jakuba, přijmi vládu nad námi farníky a přijmi naši upřímnou snahu o sebeposvěcení. Vypros nám plnost darů Ducha Svatého, tak jak jsi je vyprošovala s apoštoly ve večeřadle.

Přijmi korunu, symbol vlády v našich srdcích, která chceme mít čistá a otevřená pro nebe. Přijmi vládu v našich rodinách, ve výchově dětí, udělej si v jejich duších svůj domov a dej všem pocítit svou mateřskou ochranu a péči. Nauč matky naší farnosti opravdově milovat a sloužit, a tak vytvářet trvalý a krásný domov! Pomoz otcům naší farnosti žít věrně a obětavě pro svou rodinu a milovat ji tak, jako Kristus, Tvůj Syn, miluje svou Církev. Kéž jsou skutečnou morální autoritou nejen pro své děti, ale i pro celou naši společnost.

Prosíme, chraň naše domovy!

Maminko Maria, oslav se v životech naší mládeže! Ať jsou otevření pro všechno velké
a čisté ve světě Tvého Syna. Kéž nikdy nezapomenou na svůj královský původ a nechají se Tebou vést po celý život.

Zvláště Ti svěřujeme vládu v srdcích smutných a opuštěných.

Přijmi žezlo vlády nad našimi životy a zdravím. Ať se neděsíme nemocí, stáří, úrazů, ale ať žijeme v jistotě, že Tvůj Syn všechno proměňuje v užitečné a dobré, tak jako vodu ve víno v Káni Galilejské.

Přijmi žezlo vlády i v našich finančních a majetkových starostech. V leckterém případě starosti o náš chrám přesahují naše možnosti. Ukaž se jako Královna těchto věcí, aby náš kostel vyjadřoval čest a oslavu Nejvyššího Boha ve všech detailech.

Prosíme Tě, probuď v mladých lidech touhu po duchovním povolání do kněžského a řeholního života. Přijmi také vládu nad našimi kněžími – zprostředkovateli milostí a vůdci v duchovním životě – aby byli opravdovými královskými služebníky, kteří svým svatým způsobem života a neotřesitelnou vírou nám skrze svátosti předávají Boží život.

Panno Maria, to vše Ti dáváme a prosíme, buď Královnou naši svatojakubské farnosti.
Amen.

Zásvětná modlitba

Maria, Matko, má Královno,
Tobě se úplně obětuji.
Na důkaz své oddanosti, zasvěcuji ti dnes
své oči, své uši, svá ústa, své srdce,
sebe sama docela.

Protože náležím tobě, dobrá Matko,
chraň, vychovávej a používej mne.
Jsem tvé dítě a tvé vlastnictví.
Amen.